This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 32.50 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Лекція 1. Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання

План

 1. Місце фізики в сучасній системі народного господарства, виробництва і науки.
 2. Фізика як навчальний предмет навчального плану середньої школи.
 3. Методика фізики - основа фахової підготовки вчителя фізики.
 4. Зміст і завдання методики навчання фізики як науки.
 5. Методи дослідження методики навчання фізики.
 6. З історії розвитку методики навчання фізики.

Література 4, с.5-30; 16, с.6-34; 15, с. 13-18.

1. Серед навчальних предметів середньої школи фізика займає одне з провідних місць. Це є відображенням того об'єктивного загальновідомого факту, що фізика - основа сучасної техніки і багатьох сучасних виробництв та технологій.

Механізація виробництва і електроенергетика, нові матеріали і речовини, надточні вимірювання і фізичний неруйнуючий аналіз, ядерна технологія і енергетика, надточні технології - це далеко не повний перелік галузей сучасного виробництва, корені яких закладені в фізиці. Фізика розкриває загальні закони і закономірності природи, встановлює зв'язки між явищами природи, а спеціальні науки доводять їх до конкретного технологічного втілення.

Знання законів природи, які вивчає фізика, вміння пояснювати явища природи, вільно орієнтуватися в яскравій і швидкій круговерті природних явищах - невід'ємна ознака і риса сучасної освіченої людини. Це визначає не лише її фахову підготовку, не лише забезпечує активну участь в суспільному виробництві, але і визначає інтелектуальний рівень людини в суспільстві. Тож не дивно, що усі економічно розвинуті країни світу надають великої уваги вдосконаленню системи фізичної освіти.


2. Значення фізики в суспільному виробництві і науці відображено в навчальному плані середньої школи. Вона серед природничих наук займає одне з провідних місць за кількістю годин, які відводяться на її вивчення.

На фізику як навчальний предмет середньої школи покладено такі завдання:

 • вивчення основ науки фізики;
 • розвиток пізнавальних і розумових здібностей учнів;
 • формування сучасного наукового світогляду;
 • підготовка учнів до свідомого вибору професії;
 • виховання учнів.

Функції навчального предмету фізики реалізуються в навчальному процесі, який визначається чотирма компонентами:

 • зміст навчання;
 • викладання;
 • навчання;
 • матеріальні засоби навчання.


3. Учитель є центральною фігурою в навчальному процесі з фізики. Він організовує, спрямовує і коригує навчальну роботу учнів. Для реалізації на практиці своїх функцій, він повинен мати певну систему умінь і навичок різнопланового характеру.

А саме:

 • досконало знати фізику як науку, володіти методами фізики і знати перспективи її розвитку;
 • уміти озброїти учнів визначеними програмою знаннями і навичками з фізики;
 • володіти прийомами і методами організації класного колективу, реалізації завдань, які поставлені перед ними програмою.

Усі перелічені задачі в теоретичному плані розв'язуються педагогікою (зокрема, дидактикою) та психологією. Вивчення загальної фізики забезпечує спеціальну підготовку вчителя фізики.

Перенесення психолого-педагогічної теорії навчання на навчальний процес з фізики здійснює методика навчання фізики. За влучним визначенням відомого фізика-методиста П.А.Знаменського "Предмет методики, викладання фізики - теорія і практика навчання основам фізики."

Останнім часом поступово входять у вжиток поняття дидактики фізики та технологій навчання фізики, що є наслідком суттєвих досягнень педагогічної науки.


4. Методика навчання фізики як педагогічна наука розв'язує задачі забезпечення високоефективного навчального процесу з фізики. Вона визначає:

 • місце фізики в навчальному процесі середньої школи;
 • зміст навчання фізики;
 • структуру навчального процесу;
 • шляхи, методи і засоби забезпечення високої ефективності навчального процесу з фізики.

Крім досягнень фізики, педагогіки, психології, які є теоретичною основою методики фізики, вона використовує і результати своїх власних досліджень, які в багатьох випадках збагачують теоретичну базу педагогіки і психології.

Структура методики навчання фізики:

 • загальні питання - зміст і послідовність вивчення фізики, виховання на уроках фізики, методи навчання фізики, сучасні технології в змісті шкільної фізики, активізація навчального процесу, організація позаурочної роботи і нові інформаційні технології в навчальному процесі тощо;
 • методика вивчення окремих тем - зміст тем, послідовність вивчення, демонстраційний і лабораторний експеримент, задачі, екскурсії, графічна наочність, виховний аспект теми і т.п.;
 • методика і техніка шкільного фізичного експерименту - зміст демонстрацій і лабораторних робіт та методика їх проведення, техніка відтворення дослідів, ефективності експерименту і т. п.

Необхідність розбудови нової школи у відповідності з Концепцією розвитку освіти в Україні та закону про освіту ставить перед методикою навчання фізики важливі, завдання:

 • розробка нової, раціональнішої системи навчання фізики в умовах 12 - річної школи;
 • пошук ефективніших методів навчання і контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • створення принципово нових, високоефективних підручників і методичних посібників;
 • удосконалення матеріальної бази навчання фізики на основі досягнень науки, техніки та інформаційних технологій;
 • створення нових, науково обґрунтованих наочних посібників, які відповідають вимогам сучасних інформаційних технологій.


5. Кожна наука, яка має право на існування, повинна мати перспективу свого розвитку. І ця перспектива повинна бути основана на об'єктивній основі. Таку основу може дати дослідження реального навчально-виховного процесу. У процесі розвитку методики фізики склалися специфічні методи дослідження. О.І.Бугайов поділяє їх на змістові і формалізовані.

Змістові методи дослідження:

Педагогічні спостереження - збирання матеріалів наукового дослідження на основі збору даних з уроків, класів, виконання лабораторних та контрольних робіт і т. п.

Документальні спостереження - вивчення письмових матеріалів, щоденників, планів роботи, конспектів учителів, зошитів учнів, класних журналів і т.д.

Педагогічний експеримент - своєрідний навчальний процес, організований так, щоб можна було спостерігати педагогічні явища в контрольованих умовах.

Основні ознаки педагогічного експерименту, які одночасно становлять і його суть:

 • внесення в навчальний процес певних змін у відповідності з планом і гіпотезою дослідження;
 • створення умов, у яких можна найбільш яскраво бачити зв'язки між різними сторонами навчального процесу;
 • облік результатів навчального процесу і формулювання остаточних висновків.

Схема педагогічного експерименту


Тест успішності - сукупність спеціально підібраних завдань, які передбачають оцінювання знань учнів за конкретними параметрами.

Анкетування - з'ясування різних аспектів процесу навчання на основі відповідей самих учнів на поставлені перед ними питання.

Формалізовані методи дослідження:

Теоретичний аналіз - визначення провідної ідеї і розробка гіпотези дослідження. Інструментами теоретичного аналізу є: структурно-логічний аналіз змісту і структури навчального процесу з огляду на існуючі зв'язки між окремими його частинами; статистичне оцінювання окремих явищ в навчанні, онтодидактичний аналіз, який спирається на процес генералізації знань, що виражається в її тенденції узагальнювати численні частковості універсальнішими законами.


6. Всю історію розвитку методики навчання фізики потрібно розглядати з точки зору зв'язку з розвитком суспільства та фізичної науки. Суспільний розвиток детермінує шляхи вдосконалення навчального процесу з фізики, а нові досягнення науки фізики визначають зміст шкільних навчальних програм.

Українська методика, розвиваючись багато в чому оригінальними шляхами, зазнала впливів сусідніх педагогічних і методичних шкіл. Значний час вона розвивалась як частина методичної науки Росії та Радянського Союзу, співпрацюючи з методичними школами інших зарубіжних країн.

Можна виділити такі основні етапи розвитку вітчизняної методики навчання фізики:

 1. Становлення шкільної фізики, як обов'язкової складової "частини шкільного навчального процесу.
 2. Узагальнення одержаних результатів і становлення підвалин методики фізики як науки.
 3. Становлення і розвиток системи фізичної освіти на наукових засадах.
 4. Період реформаторських пошуків у вітчизняній методиці фізики.
 5. Відновлення ідей класицизму в системі навчання фізики.
 6. Інтеграція в світову систему навчання фізики. /Новітній період/. "(Матеріал п.6 вивчається самостійно [21; с. 6-34].)

Запитання для повторення:

1.1. Що є предметом методики навчання фізики?
1.2. Які складові частини методики фізики як науки?
1.3. Які методи дослідження застосовуються в методиці фізики?
1.4. Які функції методики викладання фізики?
1.5. Назвіть компоненти навчального процесу з фізики?
1.6. Які основні етапи розвитку методики фізики?
1.7. Які завдання розв'язує методика фізики на сучасному етапі?


Предыдущая лекция В начало лекции Следующая лекция

 •     

© 2003-2019 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting