Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

§ 1.2. Система шкільного експерименту з фізики

Навчальний експеримент відіграє виключно важливу роль у системі навчання фізики. Експеримент у шкільному курсі фізики є відображенням одного з двох провідних методів пізнання фізичних явищ і закономірностей: теорії та експерименту.

Як метод пізнання фізичних явищ науковий експеримент і джерелом нових знань про навколишній світ і критерієм істинності теоретичних передбачень. Оскільки між фізикою - наукою і фізикою - навчальним предметом існує безпосередній зв’язок, процес навчання фізики полягає в послідовному формуванні нових для учнів фізичних понять і теорій на основі небагатьох фундаментальних положень, що спираються на дослід. У ході цього процесу знаходить відображення індуктивний характер встановлення основних фізичних закономірностей на базі експерименту й дедуктивний характер виведення наслідків із встановлених таким чином закономірностей з використанням доступного для учнів математичного апарату.

Шкільний фізичний експеримент дозволяє підвести учнів до виявлення нових явищ і закономірних зв’язків між величинами, що їх характеризують, познайомити школярів із сучасними фізичними методами досліджень, сприяє виробленню практичних вмінь і навичок, дозволяє виділити й показати учням властивості фізичних об’єктів, що вивчаються. Тому в процесі навчання фізики навчальний експеримент виступає одночасно як метод навчання, джерело знань і засіб наочності.

Навчальний експеримент безпосередньо зв’язаний з науковим фізичним експериментом, під яким розуміють систему цілеспрямованого вивчення природи шляхом чітко спланованого відтворення фізичних явищ в лабораторних умовах, активним втручанням в хід їх перебігу з подальшим аналізом і узагальненням одержаних за допомогою приладів експериментальних даних. Науковий експеримент ставиться з метою дослідження природи й одержання нових знань про неї. У результаті наукового експерименту одержують нову інформацію про фізичні явища та закономірності їх перебігу, встановлюється істинність результатів теоретичних досліджень.

Структура фізичного експерименту

Науковий експеримент є основою навчального фізичного експерименту, якому він дає експериментальні засоби, методи дослідження й фактологічний матеріал. Але повної тотожності між ними немає. Навчальний експеримент покликаний розкрити сутність вже відомих науці фізичних явищ і закономірностей їх перебігу. Як компонент навчального процесу він має дидактичну спрямованість. Його головна мета допомогти учням одержати нові фізичні знання, познайомити з методами експериментальних досліджень, навчити ними користуватися.

У процесі розвитку методики навчання фізики шкільний фізичний експеримент з окремих дослідів перетворився у струнку систему, яка охоплює такі його види:

1. Демонстраційні досліди до різних тем шкільного курсу фізики, виконувані вчителем.

2. Фронтальні лабораторні роботи й фронтальні досліди.

3. Роботи фізичного практикуму.

4. Експериментальні задачі.

5. Позакласні (домашні) досліди.

6. Віртуальні лабораторні роботи й модельні дослідження з використанням комп’ютерних програмних педагогічних засобів (ППЗ).

Шкільний фізичний експеримент можна класифікувати за різними ознаками: за дидактичною метою, за рівнем відповідності науковому експерименту, за ступенем складності, за характером навчальної діяльності учнів і т.д. Структура навчального фізичного експерименту, відображаючи в цілому структуру наукового експерименту, включає ще один елемент - вчителя, який прямо чи опосередковано керує навчальною діяльністю учнів, виступає в ролі кваліфікованого керівника навчального фізичного експерименту. Він може виступати в ролі дослідника й безпосередньо впливати на засоби дослідження, або керувати діяльністю учнів, які самі, використовуючи засоби дослідження, проводять експеримент.

За цими ознаками навчальний експеримент поділяють на цва види: демонстраційний і лабораторний.

Структура демонстраційного експерименту

Структура лабораторного експерименту

Усі ці види шкільного фізичного експерименту підпорядковані загальній меті навчання й виховання, що реалізовується в процесі навчання фізики в середній школі. Разом із тим крім цієї загальної мети, кожен вид навчального експерименту має більш вузьке цільове призначення, яке в основному визначається дидактичними завданнями вивчення тієї чи іншої теми, конкретного уроку та особливостями методики і техніки проведення експерименту.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     

© 2003-2019 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting