Лекція 1. Методика фізики як педагогічна наука, її зміст і завдання

План

 1. Місце фізики в сучасній системі народного господарства, виробництва і науки.
 2. Фізика як навчальний предмет навчального плану середньої школи.
 3. Методика фізики - основа фахової підготовки вчителя фізики.
 4. Зміст і завдання методики навчання фізики як науки.
 5. Методи дослідження методики навчання фізики.
 6. З історії розвитку методики навчання фізики.

Література 4, с.5-30; 16, с.6-34; 15, с. 13-18.

1. Серед навчальних предметів середньої школи фізика займає одне з провідних місць. Це є відображенням того об'єктивного загальновідомого факту, що фізика - основа сучасної техніки і багатьох сучасних виробництв та технологій.

Механізація виробництва і електроенергетика, нові матеріали і речовини, надточні вимірювання і фізичний неруйнуючий аналіз, ядерна технологія і енергетика, надточні технології - це далеко не повний перелік галузей сучасного виробництва, корені яких закладені в фізиці. Фізика розкриває загальні закони і закономірності природи, встановлює зв'язки між явищами природи, а спеціальні науки доводять їх до конкретного технологічного втілення.

Знання законів природи, які вивчає фізика, вміння пояснювати явища природи, вільно орієнтуватися в яскравій і швидкій круговерті природних явищах - невід'ємна ознака і риса сучасної освіченої людини. Це визначає не лише її фахову підготовку, не лише забезпечує активну участь в суспільному виробництві, але і визначає інтелектуальний рівень людини в суспільстві. Тож не дивно, що усі економічно розвинуті країни світу надають великої уваги вдосконаленню системи фізичної освіти.


2. Значення фізики в суспільному виробництві і науці відображено в навчальному плані середньої школи. Вона серед природничих наук займає одне з провідних місць за кількістю годин, які відводяться на її вивчення.

На фізику як навчальний предмет середньої школи покладено такі завдання:

 • вивчення основ науки фізики;
 • розвиток пізнавальних і розумових здібностей учнів;
 • формування сучасного наукового світогляду;
 • підготовка учнів до свідомого вибору професії;
 • виховання учнів.

Функції навчального предмету фізики реалізуються в навчальному процесі, який визначається чотирма компонентами:

 • зміст навчання;
 • викладання;
 • навчання;
 • матеріальні засоби навчання.


3. Учитель є центральною фігурою в навчальному процесі з фізики. Він організовує, спрямовує і коригує навчальну роботу учнів. Для реалізації на практиці своїх функцій, він повинен мати певну систему умінь і навичок різнопланового характеру.

А саме:

 • досконало знати фізику як науку, володіти методами фізики і знати перспективи її розвитку;
 • уміти озброїти учнів визначеними програмою знаннями і навичками з фізики;
 • володіти прийомами і методами організації класного колективу, реалізації завдань, які поставлені перед ними програмою.

Усі перелічені задачі в теоретичному плані розв'язуються педагогікою (зокрема, дидактикою) та психологією. Вивчення загальної фізики забезпечує спеціальну підготовку вчителя фізики.

Перенесення психолого-педагогічної теорії навчання на навчальний процес з фізики здійснює методика навчання фізики. За влучним визначенням відомого фізика-методиста П.А.Знаменського "Предмет методики, викладання фізики - теорія і практика навчання основам фізики."

Останнім часом поступово входять у вжиток поняття дидактики фізики та технологій навчання фізики, що є наслідком суттєвих досягнень педагогічної науки.


4. Методика навчання фізики як педагогічна наука розв'язує задачі забезпечення високоефективного навчального процесу з фізики. Вона визначає:

 • місце фізики в навчальному процесі середньої школи;
 • зміст навчання фізики;
 • структуру навчального процесу;
 • шляхи, методи і засоби забезпечення високої ефективності навчального процесу з фізики.

Крім досягнень фізики, педагогіки, психології, які є теоретичною основою методики фізики, вона використовує і результати своїх власних досліджень, які в багатьох випадках збагачують теоретичну базу педагогіки і психології.

Структура методики навчання фізики:

 • загальні питання - зміст і послідовність вивчення фізики, виховання на уроках фізики, методи навчання фізики, сучасні технології в змісті шкільної фізики, активізація навчального процесу, організація позаурочної роботи і нові інформаційні технології в навчальному процесі тощо;
 • методика вивчення окремих тем - зміст тем, послідовність вивчення, демонстраційний і лабораторний експеримент, задачі, екскурсії, графічна наочність, виховний аспект теми і т.п.;
 • методика і техніка шкільного фізичного експерименту - зміст демонстрацій і лабораторних робіт та методика їх проведення, техніка відтворення дослідів, ефективності експерименту і т. п.

Необхідність розбудови нової школи у відповідності з Концепцією розвитку освіти в Україні та закону про освіту ставить перед методикою навчання фізики важливі, завдання:

 • розробка нової, раціональнішої системи навчання фізики в умовах 12 - річної школи;
 • пошук ефективніших методів навчання і контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів;
 • створення принципово нових, високоефективних підручників і методичних посібників;
 • удосконалення матеріальної бази навчання фізики на основі досягнень науки, техніки та інформаційних технологій;
 • створення нових, науково обґрунтованих наочних посібників, які відповідають вимогам сучасних інформаційних технологій.


5. Кожна наука, яка має право на існування, повинна мати перспективу свого розвитку. І ця перспектива повинна бути основана на об'єктивній основі. Таку основу може дати дослідження реального навчально-виховного процесу. У процесі розвитку методики фізики склалися специфічні методи дослідження. О.І.Бугайов поділяє їх на змістові і формалізовані.

Змістові методи дослідження:

Педагогічні спостереження - збирання матеріалів наукового дослідження на основі збору даних з уроків, класів, виконання лабораторних та контрольних робіт і т. п.

Документальні спостереження - вивчення письмових матеріалів, щоденників, планів роботи, конспектів учителів, зошитів учнів, класних журналів і т.д.

Педагогічний експеримент - своєрідний навчальний процес, організований так, щоб можна було спостерігати педагогічні явища в контрольованих умовах.

Основні ознаки педагогічного експерименту, які одночасно становлять і його суть:

 • внесення в навчальний процес певних змін у відповідності з планом і гіпотезою дослідження;
 • створення умов, у яких можна найбільш яскраво бачити зв'язки між різними сторонами навчального процесу;
 • облік результатів навчального процесу і формулювання остаточних висновків.

Схема педагогічного експерименту


Тест успішності - сукупність спеціально підібраних завдань, які передбачають оцінювання знань учнів за конкретними параметрами.

Анкетування - з'ясування різних аспектів процесу навчання на основі відповідей самих учнів на поставлені перед ними питання.

Формалізовані методи дослідження:

Теоретичний аналіз - визначення провідної ідеї і розробка гіпотези дослідження. Інструментами теоретичного аналізу є: структурно-логічний аналіз змісту і структури навчального процесу з огляду на існуючі зв'язки між окремими його частинами; статистичне оцінювання окремих явищ в навчанні, онтодидактичний аналіз, який спирається на процес генералізації знань, що виражається в її тенденції узагальнювати численні частковості універсальнішими законами.


6. Всю історію розвитку методики навчання фізики потрібно розглядати з точки зору зв'язку з розвитком суспільства та фізичної науки. Суспільний розвиток детермінує шляхи вдосконалення навчального процесу з фізики, а нові досягнення науки фізики визначають зміст шкільних навчальних програм.

Українська методика, розвиваючись багато в чому оригінальними шляхами, зазнала впливів сусідніх педагогічних і методичних шкіл. Значний час вона розвивалась як частина методичної науки Росії та Радянського Союзу, співпрацюючи з методичними школами інших зарубіжних країн.

Можна виділити такі основні етапи розвитку вітчизняної методики навчання фізики:

 1. Становлення шкільної фізики, як обов'язкової складової "частини шкільного навчального процесу.
 2. Узагальнення одержаних результатів і становлення підвалин методики фізики як науки.
 3. Становлення і розвиток системи фізичної освіти на наукових засадах.
 4. Період реформаторських пошуків у вітчизняній методиці фізики.
 5. Відновлення ідей класицизму в системі навчання фізики.
 6. Інтеграція в світову систему навчання фізики. /Новітній період/. "(Матеріал п.6 вивчається самостійно [21; с. 6-34].)

Запитання для повторення:

1.1. Що є предметом методики навчання фізики?
1.2. Які складові частини методики фізики як науки?
1.3. Які методи дослідження застосовуються в методиці фізики?
1.4. Які функції методики викладання фізики?
1.5. Назвіть компоненти навчального процесу з фізики?
1.6. Які основні етапи розвитку методики фізики?
1.7. Які завдання розв'язує методика фізики на сучасному етапі?


Предыдущая лекция В начало лекции Следующая лекция

 •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting