Вступ.

Суттєвим елементом системи формування фахових якостей майбутнього вчителя є самостійна робота студента. Організація самостійної роботи на засадах повної самостійності сприяє не тільки засвоєнню ним фактичного матеріалу, передбаченого програмою, але і сприяє також формуванню аналітичного стилю мислення, пізнавальних здібностей, фахового світогляду. Ідеальною формою організації такої роботи є вивчення першоджерел, у яких відображено не тільки результати дослідження, але і методологію, яка була закладена в нього.

Разом з тим, така організація праці студента може приводити на початковому етапі до нераціонального витрачання часу на пошуки потрібного матеріалу, подолання тупикових варіантів, неминучих у випадку вибору помилкових шляхів чи методів роботи.

Дієвим шляхом подолання можливих помилок у самостійній роботі і підвищення її ефективності є використання програмових, консультативних дидактичних матеріалів, за змістом і структурою спрямованих на організацію ефективної цілеспря-мованої самостійної роботи студентів на засадах раціоналізму.

Читачеві пропонується методична розробка, яка має за мету забезпечити певну основу для організації самостійної роботи як у випадку опрацювання нового, базового навчального матеріалу, так і при повторенні й узагальненні на завершальних етапах навчання.

Конспективний характер викладу обраний з огляду на необхідність організації самостійної роботи як за класичними посібниками, так і за публікаціями в періодичній методичній літературі, в яких викладено результати новітніх досліджень та кращий досвід вчителів фізики.

Структура посібника обрана такою, щоб він міг сприяти ефективному повторенню і закріпленню матеріалу лекцій з методики навчання фізики і організації самостійної роботи студента над першоджерелами. У зв’язку з цим виклад матеріалу стислий і відображає основні ідеї методики навчання окремих логічно окреслених тем програми, спрямовує подальшу роботу над першоджерелами.

Розробляючи зміст і структуру конспектів, автори враховували як існуючі напрацювання в царині методики організації навчального процесу в середній школі, так і перспективи розвитку методики фізики у зв’язку з переходом на 12-річний термін навчання і технологізацію навчального процесу з фізики. Широка демократизація процесу навчання фізики в школі, передбачена реформою школи, спонукала до вибору такої структури посібника, яка сприяла б формуванню в студентів аналітичного підходу при розробці власної технології навчання з урахуванням варіативності програм і підручників.

З огляду на це в конспектах подано лише аналіз основних понять, науковий аналіз та обґрунтування змісту теми. Подаються лише зразки типових задач, які найбільшою мірою забезпечують ефективний процес формування практичних умінь учнів, поглиблюючи знання учнів, отримані на уроках. Окремо виділяється аналіз різних варіантів побудови методик з огляду на дидактичну мету і конкретні умови роботи вчителя. Проблеми організації фізичного експерименту з’ясовуються з посиланням на існуючі посібники з методики і техніки шкільного фізичного експерименту.

Усі конспекти, крім останнього, мають єдину структуру, план якої складається з семи частин.

  1. Науково-методичний аналіз змісту і структури теми.
  2. Основні поняття і їх науково-методичний аналіз.
  3. Навчальний фізичний експеримент.
  4. Методика вивчення основних питань теми.
  5. Типові задачі.
  6. Організація контролю і обліку знань учнів.
  7. Питання для самоконтролю.

Усі пункти універсального плану відображені в тексті конспектів.

На основі подібних міркувань подано і єдиний список літературних джерел, посилання на які зустрічаються в тексті чи рекомендуються для поглибленого вивчення того чи іншого питання.

Попередня сторінка На початок сторінки Наступна сторінка© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting