§ 1.3. Зміст і значення демонстраційного експерименту з фізики

Демонстраційний експеримент як дидактичний метод у загальній класифікації методів навчання фізики прийнято вважати ілюстративним методом навчання. Головною дійовою собою в демонстраційному експерименті виступає вчитель, який на основі проведення дослідів організовує навчальну роботу учнів.

Під демонстраційним експериментом з фізики розуміють проведення дослідів, які можуть спостерігати всі учні класу для показу фізичних явищ встановлення зв’язків між ними та зв’язків між тими фізичними величинами, які характеризують їх перебіг.

Демонстрації звичайно поділяють на дві групи: демонстрування самих фізичних явищ і демонстрування засобів унаочнення (моделей, у тому числі комп’ютерних, плакатів, слайдів та ін.). Обидві ці групи демонструвань взаємно доповнюють одна одну. Проте, основою для педагогічного процесу є демонстрування дослідів за допомогою спеціальних демонстраційних приладів та обладнання.

Як дидактичний засіб навчання демонстрування дослідів - активний цілеспрямований процес діяльності вчителя й учнів у ході якого вчитель ураховуючи психологічні особливості сприйняття керує відчуттями та сприйманнями учнів і на їх основі формує певні поняття й переконання. Методи і завдання демонструвань можуть бути різними. Здебільшого демонстраційний експеримент застосовують для реалізації таких дидактичних завдань:

- Створення початкових уявлень про фізичні явища (демонстрування механічних рухів, теплової дії струму, взаємодії електричних зарядів, фотоефекту).

- Формування фізичних понять (маси, сили, тиску, сили струму, опору провідника),

- Встановлення функціональних залежностей і закономірних зв’язків між фізичними величинами (залежність прискорення тіла від його маси, зв’язок між тиском, температурою та об’ємом для даної маси газу, залежність між напругою на ділянці кола й силою струму в ній, демонстрування залежності опору провідників від температури та ін.).

- Ознайомлення учнів із сучасними методами досліджень, що їх застосовують у фізиці (осцилографічного, стробоскопічного, спектрального),

- Показу практичного застосування фізичних законів і явищ в інших науках і техніці. Демонстрація таких дослідів є необхідною не лише для ілюстрації зв’язків фізики з технікою, а й для підготовки учнів до життя в умовах сучасного технізованого суспільства. Ознайомлення з об’єктами техніко-технологічного характеру сприяє формуванню мотивації учіння фізики, дозволяє поглибити та систематизувати знання учнів про раніше вивчені фізичні явища.

- Розкриття принципів, покладених в основу технологічних процесів (електрофарбування, електроіскрова обробка матеріалів, міднення).

- Створення проблемних ситуацій та перевірки гіпотез у ході розв’язування дослідницьких і конструкторських задач.

- Формування практичних умінь і навичок у поводженні з фізичною апаратурою (визначення ціни поділки вимірювального приладу й зняття його показів, використання психрометра та ін.) Демонстрування дослідів завжди пов’язане з відповідними поясненнями вчителя. У зв’язку з цим важливого значення набуває доцільне поєднання демонстраційного експерименту з вербальними методами навчання: поясненням, розповіддю, бесідою евристичного характеру.

Попередня лекція На початок лекції Наступна лекція

  •     


© 2003-2023 Методика навчання фізики в середній школі | Хостинг: RCHosting